فناوری های نوین

با توجه به مدل تحقیق عوامل موثر بر بازاریابی اینترنت اشیا در ایران شامل متغیرهای مرتبط با عرضه اینترنت اشیاء شامل توانایی‌ها، تجارب و قابلیت‌های شرکت‌های داخلی از یک سو و عرضه محصولات از طریق همکاری با شرکت های بین المللی خارجی از سوی دیگر، همچنین متغیرهای مرتبط با تقاضای اینترنت اشیاء شامل بازار بالقوه…

عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی مانند سایر پدیده های اقتصادی، صنعت و بازار اینترنت اشیاء عمیقا به مجموعه متنوعی ازعوامل نهادی رسمی و غیررسمی وابسته است. عوامل نهادی تعیین کننده قوانین بازی در سطح کلان هستند و شامل عوامل نهادی رسمی همچون قوانین، مقررات و قانون اساسی و همچنین عوامل نهادی غیررسمی شامل هنجارهای…

عوامل مرتبط با تقاضای اینترنت اشیاء مواردی از جمله اندازه بازار بالقوه برای نوآوری، تکنولوژی موجود، ارتباط متقابل با تکنولوژی‌های تکمیلی را به عنوان عوامل مرتبط با تقاضای نوآوری ارائه داده اند. در ادامه هر یک از این متغیرها تعریف خواهند شد. ۱- اندازه بالقوه بازار: اندازه بالقوه بازار تعیین کننده میزان سود می‌باشد. بازار…

مفهوم اینترنت اشیاء ایده اساسی پشت مفهوم اینترنت اشیاء حضور فراگیر اشیاء در اطراف مردم می‌باشد. اینترنت اشیاء که با پیشرفت‌های اخیر ابزارها و فناوری‌های ارتباطی، فراگیرتر شده است تنها شامل ابزارهای پیشرفته مانند تلفن همراه و کامپیوتر نیست بلکه شامل اشیاء روزمره مانند غذا، مبلمان، کاغذ، بناهای تاریخی، آثارهنری و غیره نیز می‌باشد. این…