معرفی مدیرعامل و معاونین

اعضای هیات مدیره فناوران اطلاعات انصار

دکتر علی چهار لنگیمدیر عامل سمت ها : رئیس هیات مدیره شرکت رایانه خدمات امید (هم اکنون) معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک حکمت ایرانیان معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک سرمایه معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک تجارت

دکتر محمد مهدی متقی معاونت برنامه ریزی و توسعه

مهندس محمد تاجیک خاوه معاونت تولید

مهندس علی آبخیز معاونت عملیات و پشتیبانی

مهندس هیوا بناکار معاونت مالی و سرمایه انسانی

مهندس امیرحسین رستگارپور معاونت توسعه کسب و کار