فناوران اطلاعات انصار

ماموریت و چشم انداز شرکت فناوران اطلاعات انصار

ماموریت

شرکت فناوران اطلاعات انصار به عنوان بازوی توانمند ساز کارکنان و مدیران بانک ، در سه حوزه تامین ، توسعه و پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری با هدف ایجاد برتری در رقابت و خدمت فعالیت می نماید.

چشم انداز

شرکت فناوران اطلاعات انصار تا سال ۱۴۰۰ با رویکرد خلق مزیت رقابتی برای بانک انصار به عنوان تامین کننده تمامی نیازهای فناورانه نرم افزاری بانک مطرح خواهد بود.