سیستم تشکیلات
سیستم تشکیلات

سیستم و سامانه تشکیلات شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سیستم تشکیلات شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم تشکیلات
سیستم تشکیلات
سیستم تشکیلات
سیستم تشکیلات
سیستم تشکیلات
سیستم تشکیلات

سیستم تشکیلات یکی از زیر سیستم های پایه‌ ای و اساسی گروه منابع انسانی می باشد. این سیستم به تنهایی کاربرد اجرائی ندارد و با مهیا کردن زیر ساختهای حیاتی از جمله تعریف پست ، شغل ، گروه های شغلی ، ارتباط پست و شغل، تعریف شرایط احراز پست محاسبه گروه شغلی و مواردی از این قبیل ،بستر لازم برای فعالیت های سایر سیستم های موجود در گروه منابع انسانی را فراهم می کند.


امکانات سیستم تشکیلات شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • تعریف مهارتهای کاری
 • تعریف گروه شغلی و مشاغل
 • تعریف انواع پستهای سازمانی و ارتباط آنها با مشاغل
 • تعریف ساختار سازمانی
 • تعریف گروه های تحصیلی با اختصاص رشته های تحصیلی به هر یک از این گروه ها
 • تعریف آیین نامه و شرح وظایف و اهداف سازمان
 • تعریف شعب و ستاد اجرائی با امکان اختصاص درجه و شعبه
 • اختصاص عوامل حقوقی مرتبط به هر یک از پستها به صورت تکی وگروهی
 • اختصاص عوامل حقوقی مرتبط به هر یک از گروه های شغلی
 • اختصاص عوامل حقوقی مرتبط به محل خدمت به صورت تکی وگروهی
 • اختصاص حق کارشناسی
 • امکان تعریف فرآیند های کار سنجی
 • تعریف ارتقاء گروه شغلی
 • محاسبه ارتقاء گروه شغلی پرسنل به تفکیک گروه
 • نمایش مغایرت در وضعیت پستهای نیروی انسانی با امکا ن اصلاح هر یک از آنها با پستهای متناسبی که سیستم محاسبه کرده و پیشنهاد می دهد
 • تعریف شرایط احراز برای هر یک از پستها که این کار می تواند به صورت تکی وگروهی صورت گیرد
 • امکان تعریف تجهیزات خصوصی پستهای سازمانی
 • تعریف ساختار نیروی انسانی با این امکان که سیستم رکورد هایی را که در آنها درجه پست و شعبه با یکدیگر متناسب نباشند را مشخص و تفکیک می‌کند
 • گزارش های متنوع مدیریتی و آماری از وضعیت پست‌ها و نیروی انسانی

 

پاسخ دهید