سیستم تخلفات
سیستم تخلفات

سامانه و سیستم تخلفات شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سیستم تخلفات شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم تخلفات
سیستم تخلفات
سیستم تخلفات
سیستم تخلفات
سیستم تخلفات
سیستم تخلفات
سیستم تخلفات امکان ثبت تخلف برای پرسنل و ردیابی تخلف ثبت شده را به کاربر می دهد. همچنین دارای کارتابل تخلفات مدیر و کارشناس می باشد که قابلیت تشکیل پرونده، تغییر مصادیق، اقدامات ، ارسال به کارشناس، ارجاع به مرکز و مختومه شدن یک پرونده را دارد.
سیستم تخلفات امکان درج گزارش سانحه و حادثه و تشکیل پرونده برای گزارش درج شده را نیز دارد. در این سیستم پرونده از مرحله ثبت تا رفع سوء اثر، از مراحل کمیسیون انضباطی و صدور تنبیه نیز می گذرد .

امکانات سیستم تخلفات شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • تعریف تنبیه
 • تعریف آئین نامه انضباطی
 • تعریف انواع مصادیق تخلف
 • تعریف انواع گروه مصادیق تخلف
 • تعریف نقش کاربران
 • تعریف نحوه کشف تخلف
 • گزارش تخلفات
 • تشکیل پرونده
 • تشکیل پرونده سانحه.حادثه
 • کمیسیون انضباطی
 • صدور تنبیه
 • رفع سوء اثر
 • نحوه کشف تخلف
 • کارتابل تخلفات مدیر
 • کارتابل تخلفات کارشناس
 • تعریف نقش کاربران
 • گزارش حادثه / سانحه
 • گزارش اطلاع رسانی تخلف
 • گزارش تخلفات
 • گزارش دستور تنبیه
 • گزارش رفع سوء اثر

 

پاسخ دهید