سیستم بازرسی
سیستم بازرسی

سیستم و سامانه بازرسی شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سیستم بازرسی شرکت فناوران اطلاعات انصار

سیستم بازرسی
سیستم بازرسی
سیستم بازرسی
سیستم بازرسی
سیستم بازرسی
سیستم بازرسی
سیستم بازرسی
سیستم بازرسی
حضـور فعال و پررنگ جایگاه نظارت و بازرسی در چرخه مدیریت هر بخش، اعم از ستادی و غیر ستادی به منظور اثرگذاری بر فرآیند سیاست‌های اجرایی، برنامه ریزی، کارایی و اثربخشی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌ها و هدایت برنامه‌ها و نیز سنجش اثرات مثبت و پیامدهای غیر منطبق با  اهداف دستگاه‌های اجرایی از اصول ابتدایی و پذیرفته شده هر نظام نظارتی است.
امروزه در مقایسه با گذشته، ایفای نقش مدیریت، به لحاظ وسعت ارتباط، قلمرو و پیچیدگی اهداف و وظایف سازمان و نیزگسترش پیچیدگی افکار و انتظارات کارکنان ، بسیار دشوار شده است . لذا توجه به مدیریت و تقویت مهارت‌های کنترلی مدیریت سبب بهبود انجام فعالیت‌ها خواهد شد. از آنجایی که سازمان‌ها در معرض تغییرات مدام قرار دارند و فعالیت‌های آن‌ها روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و از طرفی تفویض اختیارات برای تسهیل در امور اجتناب ناپذیر بوده، لذا اهمیت کنترل و پیگیری در سازمان‌ها آشکارتر می‌شود.
لازم است متناسب با این تغییرات، فنون و روش‌های سیستماتیک جایگزین روش‌های سنتی و متداول گردد. نهادینه شدن فرآیند نظارت و پیگیری آنها، مستلزم داشتن مدلی عملی و کاربردی شامل مسائل کلیدی نظارت، مراحل و وظایف هر یک از ناظران و دستورالعمل‌ها و فرم‌ها و استانداردهای نظارتی است که باید به طور مستمر و جاری مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان مفاهیم، اهداف و نقش نظارت را محقق نمود.
نظارت و پیگیری یک وظیفه مستمر است که مقصود از آن فراهم نمودن اخبار زود هنگام از پیشرفت یا عدم پیشرفت یک برنامه یا پروژه یا فعالیت در حال اجرا به منــــظور نیل به اهداف از پیـــش تعیین شـــده برای دست اندر کاران آن‌ها می‌باشد. نرم‌افزار بازرسی، ابزاری است که بازرسان از طریق چک لیست های کنترلی میتوانند واحد های مختلف را ارزیابی نموده و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطابق و انحراف به سرعت آنها را گزارش کنند. این ابزار مدیریت را پیوسه از عدم انطابق ها مطلع ساخته و در راه تصمیم سازی یاری مینماید.
سیستم بازرسی  قابلیت تعریف بازرسی های مختلف در سطح شعبه  و تایید و ارسال آن قابلیت  پیگیری بازرسی  های تعریف شده توسط بازرسان با توجه به کد رهگیری و همچنین پیگیری گزارش‌ها و پیگیری بند گزارش، جبران خسارتهای وارد شده امتیاز دادن به شعبه مورد نظر با توجه به رعایت قوانین و ضوابط یا عدم رعایت آن و همچنین تخلف انجام شده می باشد. همچنین امکان تایید یا رد تایید در سطح استان یا مرکز وجود دارد.

امکانات سیستم بازرسی شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • امکان تعریف گروه موضوعات
 • امکان تعریف موضوعات
 • امکان تعریف زیر فرآیند
 • امکان تعریف انواع چک لیست بازرسی
 • امکان تعریف علل و عوامل
 • امکان تعریف چک لیست ثابت
 • امکان تعریف نقش کاربران
 • امکان تعریف بازرسی با توجه به نوع چک لیست ثابت یا متغیر برای شعبه خاص
 • امکان تایید یا رد تایید بازرسی تعریف شده
 • امکان پیگیری گزارش نوشته شده با توجه به کد رهگیری
 • امکان معرفی بازرسان مختلف برای انجام بازرسی
 • امکان ثبت نمره یا امتیاز برای بازرسی مورد نظر با توجه به رعیات نمودن ضوابط یا عدم رعایت آن و همچنین مشخص نمودن اینکه تخلف شده است یا خیر
 • امکان پیگیریبند گزارش
 • مشخص نمودن جبران خسارت وارد شده
 • مشخص نمودن علل و عوامل در بازرسی مورد نظر
 • مشخص نمودن اشخاص مرتبط
 • امکان اخذ گزارش های مختلف

 

پاسخ دهید