سامانه های مبتنی بر تلفن همراه فناوران اطلاعات انصار
سامانه های مبتنی بر تلفن همراه فناوران اطلاعات انصار

سامانه جستجوگر شعبه

سامانه جستجوگر شعبه شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات جستجوگر شعب فناوران اطلاعات انصار  

سامانه USSD گرافیکی

سامانهUSSD گرافیکی شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه آنی بانک شرکت فناوران اطلاعات انصار    

محاسبه گر تسهیلات

سامانه محاسبه گر تسهیلات شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه محاسبه گر تسهیلات شرکت فناوران اطلاعات انصار  

سامانه همکاران نوین پدیده

سامانه همکاران نوین پدیده شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه همکاران شرکت فناوران اطلاعات انصار  

سامانه ماهِرسان

سامانه ماهرسان شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه ماهرسان بانک فناوران اطلاعات انصار  

سامانه های مبتنی بر تلفن همراه شرکت فناوران اطلاعات انصار