سامانه های بانکی فناوران اطلاعات انصار
سامانه های بانکی فناوران اطلاعات انصار

سامانه ارزی

امروزه گام های بزرگی در زمینه نقش فن­اوری اطلاعات در بانک ها برداشته شده است و سریع ترین این گام ها استفاده از فن­اوری اطلاعات در سیستم های بانکداری است. توانایی جذب مشتریان بیشتر، حفظ حداقل ها و امکان پاسخ دهی به تعداد بیشتری از مشتریان با استفاده از سامانه ­ها و فن­آوری های بهتر یک…

سامانه سوئیچ بانکی

سامانه سوئیچ بانکی شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سوئیچ بانکی فناوران اطلاعات انصار

پیشخوان اینترنتی

پیشخوان اینترنتی فناوران اطلاعات انصار امکانات پیشخوان اینترنتی فناوران اطلاعات انصار  

سامانه محیا

سامانه محیا شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه محیا فناوران اطلاعات انصار  

سامانه شتاب و مغایرت

سامانه شتاب مغایرت شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه شتاب و مغایرت فناوران اطلاعات انصار  

سامانه وصول مطالبات

سامانه وصول مطالبات شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه وصول مطالبات شرکت فناوران اطلاعات انصار  

سامانه باشگاه مشتریان

سامانه و سیستم باشگاه مشتریان شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه باشگاه مشتریان شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات بخش کاربران سامانه باشگاه مشتریان شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات بخش مدیریت سامانه باشگاه مشتریان شرکت فناوران اطلاعات انصار  

سامانه مانیتورینگ

سامانه مانیتورینگ شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه مانیتورینگ فناوران اطلاعات انصار    

سامانه عملکرد تراکنش های POS

سامانه عملکرد تراکنش های pos شرکت فناوران اطلاعات انصار امکانات سامانه عملکرد تراکنش های POS شرکت فناوران اطلاعات انصار  

سامانه سرویس پرداخت

سامانه سرویس پرداخت شرکت فناوران اطلاعات انصار امکاناتسرویس پرداخت فناوران اطلاعات انصار  

فروش سامانه های بانکی شرکت فناوران اطلاعات انصار