سامانه ماهرسان فناوران اطلاعات انصار
سامانه ماهرسان فناوران اطلاعات انصار

سامانه ماهرسان شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سامانه ماهرسان بانک فناوران اطلاعات انصار

 

ماهرسان فناوران اطلاعات انصار
ماهرسان فناوران اطلاعات انصار
سربازان بخشی از بدنه‌ی اصلی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی هستند که برای ایجاد و حفظ امنیت در کشور و نظم اجتماعی مدتی را در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرند. این امر در تمامی کشورهای مختلف با اهداف و عبارتهای متفاوتی از قبیل خدمت ضرورت، سربازان حرفه ای، سربازان داوطلبی مطرح بوده و اجرا می شود. در همین راستا با توجه به مسئولیت هایی که در کشور جمهوری اسلامی ایران بر عهده سربازان است عرصه های مختلفی برای ایفای این مسئولیت ها تعیین گردیده است که امروزه سربازان به تناسب نیاز و اولویت کشور در این عرصه ها به خدمت خود مشغول هستند. از سوی دیگر سربازی از جمله بحث های مهم و اساسی کشور تلقی شده و سربازان نقشی مهم در ایجاد امنیت ملی و تولید قدرت دارند به همین منظور با توجه به اینکه تجهیزات و ساز و برگ های نظامی هر روزه مدرن تر شده و در حال پیشرفت است ، سربازان نیز باید بر همین اساس آموزش ها و مهارت های به روز را فرا گیرند. لذا مهارت آموزی سربازان (پیش از خدمت ،ضمن خدمت، پس از خدمت) به عنوان پایه ای برای هدفمند نمودن خدمت سربازان در طول دوره وظیفه تلقی می گردد.

امکانات سامانه ماهِرسان شرکت فناوران اطلاعات انصار

  • اطلاع رسانی در خصوص آخرین اخبار و اطلاعیه های رسمی مرتبط با کارکنان وظیفه (سربازان)
  • اطلاع رسانی در خصوص مشوق اختصاص داده شده بر اساس امتیاز هر فرد
  • اطلاع رسانی در خصوص مراکز آموزش مورد تایید
  • اطلاع رسانی در خصوص دوره های آموزشی
  • اطلاع رسانی در خصوص مهارت های مورد نیاز
  • اطلاع رسانی در خصوص مشاغل مورد نیاز
  • امکان مشاهده دوره های گذرانده، امتیازات کسب شده و …

پاسخ دهید