سامانه حسابرسی فناوران اطلاعات انصار
سامانه حسابرسی فناوران اطلاعات انصار

سامانه و سیستم حسابرسی شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سیستم حسابرسی شرکت فناوران اطلاعات انصار

حسابرسی
سامانه حسابرسی
سامانه حسابرسی
سامانه حسابرسی
سامانه حسابرسی
حسابرسی فرآیندی است منظم و با قائده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داریی ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و  به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر، گردآوری می کنند.
نرم افزار حسابرسی فرآیند حسابرسی را تسهیل کرده و با ایجاد تیم های مختلف کاری و ارائه فعالیت به آنها، عملیات را مدیریت و با جمع آوری نتایج، گزارشات مختلفی جهت استفاده در عملیات و نیز ارائه به مدیریت ایجاد خواهد کرد.
سیستم حسابرسی شرکت فناوران اطلاعات انصار در نوع خود، ساز و کار کامل و جامعی را به منظور عملیات حسابرسی در اختیار حسابرسان قرار می دهد و کلیه مراحل کار و گزارشات نهایی به صورت مکانیزه توسط این سامانه تحت وب انجام می گردد.

امکانات سیستم حسابرسی شرکت فناوران اطلاعات انصار

  • امکان تعریف سرفصل حسابها
  • مدیریت دوره های حسابرسی
  • تعریف موضوعات حسابرسی
  • تعیین کنترل های حسابرسی و داخلی
  • ایجاد و یا بارگذاری کاربرگ های اصلی و فرعی حسابرسی بر اساس شعبه و گروه حسابرسی
  • مدیریت کاربرگ های مالی، تسهیلات و توضیحی
  • قابلیت بارگذاری فایل در تمامی بخش ها
  • امکان تعیین اعضاء گروه های حسابرسی و شعبات مربوطه در طول دوره های حسابرسی
  • اخذ گزارشات مورد نیاز در خصوص کاربرگ های اصلی و فرعی
  • اخذ گزارشات کاربرگ های توضیحی و گزارش نهایی

 

 

پاسخ دهید