سامانه امور مدیران فناوران اطلاعات انصار
سامانه امور مدیران فناوران اطلاعات انصار

سامانه و سیستم امور مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار

امکانات سامانه امور مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

سامانه امور مدیران
سامانه امور مدیران
سامانه امور مدیران
سامانه امور مدیران
مدیریت امور مدیران به عنوان ارکان اصلی یک سازمان همواره از دغدغه‌های مهم یک سازمان می‌باشد چرا که انتصاب افراد شایسته و دارای صلاحیت و قرار دادن آن‌ها در جایگاه مناسب خود موجب تعالی و نیل به اهداف در سازمان‌ها می‌گردد و در صورتی که افراد نالایق و ناشایسته زمام امور سازمان را در دست گیرند، سازمان را در سراشیبی سقوط قرار می‌دهند.
سازمان های فعال در عرصه اقتصادی از این قاعده مستثنا نبوده و به همین دلیل به طور معمول اداره‌ای با عنوان مدیریت امور مدیران در این سازمان ها وجود دارد، از این رو شرکت فناوران اطلاعات انصار با تولید سامانه امور مدیران سعی در سیستماتیک کردن این فرآیندها داشته و می تواند مسمر ثمر قرار گیرد.

امکانات سامانه امور مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار

 • ایجاد پرونده برای هر مدیر جهت نگهداری سوابق مخصوصاً برای اشخاص جدید
 • امکان تهیه فرم‌های ارزشیابی به صورت سیستمی
 • امکان تهیه فرم های پیشنهاد مسئولیت، اطلاعات فردی و… به صورت سیستمی
 • امکان نگهداری نتیجه استعلام ها
 • امکان کنترل مدارک مربوطه
 • امکان دریافت پیشنهادات از استان ها و مرکز
 • ایجاد چارت سازمانی و پست‌های جدید
 • امکان نگهداری وضعیت هر پرسنل جهت مشخص شدن پست‌های خالی
 • امکان نگهداری فایل اسکن حکم و اطلاعات حکم صادر شده
 • امکان ثبت نتایج نظرات کارشناسی انتصابات و ارزشیابی
 • امکان مشخص نمودن خدمات ویژه برای مدیران به تفکیک خدمات استفاده شده و خدماتی که
  می توانند استفاده کنند
 • ارتباط با سیستم منابع انسانی
 • ارتباط با سیستم دبیرخانه
 • تهیه گزارشات سیستمی
 • ایجاد کارتابل های مدیریتی

پاسخ دهید