سامانه ارزیابی 360 درجه فناوران اطلاعات انصار
سامانه ارزیابی ۳۶۰ درجه فناوران اطلاعات انصار

سامانه و سیستم ارزیابی ۳۶۰ درجه شرکت فناوران اطلاعات انصار

 

سامانه ارزیابی 360 درجه فناوران اطلاعات انصار
سامانه ارزیابی ۳۶۰ درجه فناوران اطلاعات انصار
سامانه ارزیابی 360 درجه فناوران اطلاعات انصار
سامانه ارزیابی ۳۶۰ درجه فناوران اطلاعات انصار
در جهان امروز از عمده فعالیت ‏های منابع انسانی هر سازمانی می‌توان به ارزیابی کارکنان اشاره کرد. بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‏های تعالی سازمانی شود. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرا سیاست‏های تدوین‌شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد وتمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.
سازمان‌ها نیاز به شناخت کارایی کارکنان خوددارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم تولید و ارائه خدمات خود بیفزایند و در‏ روند حرکت‌های خود تحولات مثبت ایجاد کنند. ارزیابی کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتقاء کارایی، توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی است. اثربخشی ۳۶۰ درجهبا رویکردی همه‌جانبه با استفاده از چرخه بازخوردی از تجمیع بازوها به بررسی عینی و منصفانه عملکرد کارکنان و تدوین برنامه عملی برای ایجاد زمینه‌های بهبود عملکرد و زدودن عوامل استرس‌زا در ارزیابی بستگی کمک نموده و به نظر می‌رسد می‌تواند به عملکرد بهتر سازمان‏ها کمک نماید.

پاسخ دهید