ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت چهارم)

اینترنت اشیا فناوران اطلاعات انصار
اینترنت اشیا فناوران اطلاعات انصار
عوامل مرتبط با تقاضای اینترنت اشیا فناوران اطلاعات انصار
عوامل مرتبط با تقاضای اینترنت اشیا فناوران اطلاعات انصار

جهت تبیین مدل ارزیابی و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران با ۵ تن از محققان و فعالان در این حوزه مصاحبه شد. در ابتدا در رابطه با متغیرهای مورد توجه در حوزه تقاضای اینترنت اشیاء پرسش هایی مطرح شد از جمله اینکه به نظر شما چه متغیرهایی در تعیین میزان تقاضای اینترنت اشیاء در ایران موثر می‌باشند. البته در برخی موارد پاسخ دهندگان در ذیل این پرسش به مواردی از جمله فرهنگ استفاده از فن آوری های جدید و سازگاری با عقاید مردم اشاره کردند که در تحلیل محتوای حاصل از مصاحبه‌ها این موارد در قالب متغیر دیگری دسته بندی شد. در ادامه و جهت تبیین عوامل در حوزه عرضه اینترنت اشیاء در ایران، در زمینه نهادهای رسمی و غیررسمی موثر بر اینترنت اشیاء از مصاحبه شوندگان سوالاتی پرسیده شد و پاسخ دهندگان مواردی را به عنوان عوامل مرتبط با لازمه های عملکرد موفق در حوزه اینترنت اشیاء ذکر کردند و این عوامل را در رسیدن به نتایج حاصل از اینترنت اشیاء حائز اهمیت دانستند. در نهایت نتایج حاصل از استفاده از اینترنت اشیاء مورد پرسش قرار گرفت که در نهایت پاسخ تمام پرسش های مطرح شده منجر به تبیین مدل ذیل جهت ارزیابی و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران گردید.

اینترنت اشیاء در ایران

با توجه به مدل تحقیق عوامل موثر بر بازاریابی اینترنت اشیا در ایران شامل متغیرهای مرتبط با عرضه اینترنت اشیاء شامل توانایی‌ها، تجارب و قابلیت‌های شرکت‌های داخلی از یک سو و عرضه محصولات از طریق همکاری با شرکت های بین المللی خارجی از سوی دیگر، همچنین متغیرهای مرتبط با تقاضای اینترنت اشیاء شامل بازار بالقوه زیاد و سازگاری زیاد با سایر تکنولوژی‌های تکمیلی می‌باشند. علاوه بر این دو متغیر که می‌توانند بر عوامل تعیین کننده عملکرد اینترنت اشیا شامل انتشار و تطبیق با محصولات/ خدمات اینترنت اشیاء، تولید اختراعات مرتبط با اینترنت اشیاء، تنظیم استانداردها و تولید محصولات مرتبط با اینترنت اشیاء اثرگذار باشند، عوامل نهادی رسمی و غیررسمی از جمله محیط قانونی سازگار با نوآوری (نیاز به بهبود سیاست‌های حمایتی، نیاز به عزم بیشتر دولت برای رفع مشکلات سازمان‌های تحت نظارت، تصویب مقرراتی برای تسریع در انتشار تکنولوژی اینترنت اشیاء در ایران، دغدغه کم مشتریان در ارتباط با حریم خصوصی و امنیت)، ضوابط نشان دهنده ضعف های بازار در غالب نهادهای رسمی و سازگاری با سیستم اجتماعی در قالب عامل نهادی غیررسمی بر این عملکرد موثرند. درنهایت اینترنت اشیا منافع بیشماری را در بردارد که مدل به بخشی از این منافع اشاره کرده است از جمله این منافع میتوان به بهبود کارآیی و بهره وری، سرعت بخشیدن به کارها، بهبود کیفیت و جلوگیری از تخلفات در سازمان اشاره نمود.
مدل حاضر میتواند در قالب پرسشنامه به بررسی و ارزیابی وضعیت موجود اینترنت اشیا و چالش های موجود در این حوزه بپردازد. به عبارتی تحقیق کیفی مقدمه ای برای انجام تحقیقات کمی در حوزه مورد مطالعه می باشند. از این رو این مدل میتواند به شکل کمی و بعد از تدوین پرسشنامه درک درست تری از وضعیت اینترنت اشیا در ایران ارائه دهد.

منابع- عزیزی، مریم؛ وصلی، الهام (۱۳۹۶)؛ تبیین مدل ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران، ولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در توسعه علمی و ارتقا سیستم سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران(مهر دانش)

با توجه به مدل تحقیق عوامل موثر بر بازاریابی اینترنت اشیا در ایران شامل متغیرهای مرتبط با عرضه اینترنت اشیاء شامل توانایی‌ها، تجارب و قابلیت‌های شرکت‌های داخلی از یک سو و عرضه محصولات از طریق همکاری با شرکت های بین المللی خارجی از سوی دیگر، همچنین متغیرهای مرتبط با تقاضای اینترنت اشیاء شامل بازار بالقوه زیاد و سازگاری زیاد با سایر تکنولوژی‌های تکمیلی می‌باشند. علاوه بر این دو متغیر که می‌توانند بر عوامل تعیین کننده عملکرد اینترنت اشیا شامل انتشار و تطبیق با محصولات/ خدمات اینترنت اشیاء، تولید اختراعات مرتبط با اینترنت اشیاء، تنظیم استانداردها و تولید محصولات مرتبط با اینترنت اشیاء اثرگذار باشند، عوامل نهادی رسمی و غیررسمی از جمله محیط قانونی سازگار با نوآوری (نیاز به بهبود سیاست‌های حمایتی، نیاز به عزم بیشتر دولت برای رفع مشکلات سازمان‌های تحت نظارت، تصویب مقرراتی برای تسریع در انتشار تکنولوژی اینترنت اشیاء در ایران، دغدغه کم مشتریان در ارتباط با حریم خصوصی و امنیت)، ضوابط نشان دهنده ضعف های بازار در غالب نهادهای رسمی و سازگاری با سیستم اجتماعی در قالب عامل نهادی غیررسمی بر این عملکرد موثرند. درنهایت اینترنت اشیا منافع بیشماری را در بردارد که مدل به بخشی از این منافع اشاره کرده است از جمله این منافع میتوان به بهبود کارآیی و بهره وری، سرعت بخشیدن به کارها، بهبود کیفیت و جلوگیری از تخلفات در سازمان اشاره نمود.
مدل حاضر میتواند در قالب پرسشنامه به بررسی و ارزیابی وضعیت موجود اینترنت اشیا و چالش های موجود در این حوزه بپردازد. به عبارتی تحقیق کیفی مقدمه ای برای انجام تحقیقات کمی در حوزه مورد مطالعه می باشند. از این رو این مدل میتواند به شکل کمی و بعد از تدوین پرسشنامه درک درست تری از وضعیت اینترنت اشیا در ایران ارائه دهد.