ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت سوم)

اینترنت اشیا فناوران اطلاعات انصار
اینترنت اشیا فناوران اطلاعات انصار
عوامل مرتبط با عرضه تکنولوژی اینترنت اشیاء
اثرات عوامل مبتنی بر عرضه تکنولوژی همچون پیشینه و رشته متخصصان نیز می‌تواند بر مسیر تکنولوؤی اثرگذار باشد. در ادامه به این متغیرها اشاره شده است.
الف) توانایی ها، تجارب و قابلیت های شرکت های داخلی
انتشار تکنولوژی به عواملی همچون شدت مهارت، یادگیری، آموزش ونوآوری در سیستم های آموزشی و مدیریتی و سازمانی بستگی دارد. امروزه آورده های علمی و تکنولوژیک نقش مهم تری در شکل دهی مسیر یک نوآوری ایفا میکنند. برای مثال، در عصر توسعه کامپیوتر، آنچه که این تکنولوژی را به جلو آورد پیشرفت تکنولوژی و علم در این زمینه بود به طوری که توسعه دهندههای تکنولوژی فرصتهای عظیم برای توسعه کامپیوتر را پیش بینی نمیکردند.
ب) علاقه اقتصادی شرکت های چندملیتی خارجی
جذابیت اقتصادی برای شرکت های چند ملیتی خارجی یکی از مهمترین جنبه هایی است که بر عرضه تکنولوژی اثرگذار می‌باشد. محققان گذشته شرکت های چند ملتی استعدادهای تکنولوژیک را از طریق صادرات، انتقال تولید محصولات به سایر کشورها و یا لایسنس شکوفا کرده و انتشار تکنولوژی در اقتصاد را تسهیل میکنند.
عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی
مانند سایر پدیده های اقتصادی، صنعت و بازار اینترنت اشیاء عمیقا به مجموعه متنوعی ازعوامل نهادی رسمی و غیررسمی وابسته است. عوامل نهادی تعیین کننده قوانین بازی در سطح کلان هستند و شامل عوامل نهادی رسمی همچون قوانین، مقررات و قانون اساسی و همچنین عوامل نهادی غیررسمی شامل هنجارهای اجتماعی، کنوانسیون ها و کدها یا ضوابط خودخواسته می‌گردند.
الف) عوامل نهادی رسمی
محیط قانونی دوستانه و فعال در مواجهه با کسب و کارها:
استدلال کرده است که تاکید بر فعال بودن صنایع به جای نقش کاهنده دولت در جهت پیشبرد اهداف لازمه یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. . تأثیرات قانونی و غیر قانونی مانند قوانین جدید، انگیزه های سرمایه گذاری، انتقال فن آوری خارجی و دیگر نیروهای عرضه و تقاضا می توانند توسعه یک صنعت مربوط به تکنولوژی جدید را تسهیل کنند. بنابراین محیط قانونی فعال و دوستدار کسب و کار نه فقط از طریق تنظیم قوانین بلکه از طریق ایجاد زیر ساخت‌ها روی خواهد داد. به عبارتی رشد اقتصادی بالا زمانی اتفاق افتاده است که دولت‌های این اقتصادهای موفق زمینه‌های نوآوری را از طریق تصویب و به کارگیری محرک‌هایی ایجاد کرده و کاربردهای جدید را برای آنها کشف می‌کنند.

اینترنت اشیاء در ایران

قواعد و قوانین برای شناسایی ضعف‌های بازار:
به طور خاص در گام های ابتدایی تاسیس یک صنعت، نهادهای رسمی همچون نهادهای دولتی و ارتش و از این دست می‌بایست مسیر توسعه تکنولوژیک خود را معین کنند و نقشی اساسی در شناسایی ضعف‌های بازار در حوزه آن تکنولوژی دارند.

ب) نهادهای غیررسمی
عوامل نهادی غیررسمی تاثیر شگرفی بر توسعه و انتشار نوآوری دارد. برای مثال، فرهنگ جامعه بر نیازهای ادراک شده برای تغییرات تکنولوژیک موثر است. از جمله نهادهای غیررسمی می‌توان به سازکاری با سیستم‌های اجتماعی اشاره کرد.
سازگاری با سیستم‌های اجتماعی: سازگاری به معنای درجه ای است که یک تکنولوژی و آنچه آن تکنولوژی انجام میدهد با ارزش ها و باورها و تجارب گذشته و نیازهای بالقوه آینده منطبق باشد. از اینرو سازگاری نوآوری جدید می‌تواند بر نرخ انتشار تکنولوژی اثرگذار باشد. برای مثال، مشتریان با درجه بالای نااطمینانی از حفظ حریم شخصی از استفاده از تکنولوژی‌هایی همچون تکنولوژی اینترنت اشیاء و مسیریابی سر باز میزنند.

منابع- Kshetri, Nir, “The evolution of the internet of things industry and market in China: An interplay of institutions, demands and supply”, Telecommunications Policy, Vol. 41, pp. 49–۶۷, ۲۰۱۷٫

-Dosi, G. Technological paradigms and technological trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change”. Research Policy, Vol. 11, pp. 47–۱۶۲, ۱۹۸۲٫

– Freeman, C. “The economics of technical change”. Cambridge Journal of Economics, Vol. 13, pp. 463–۵۱۴, ۱۹۹۴٫

– Kshetri, N. “Big data’s role in expanding access to financial services in China”. International Journal of Information Management, Vol.36, pp. 297–۳۰۸, ۲۰۱۶٫

– Iammarino, S., & Michie, J. “ The scope of technological globalization”. International Journal of the Economics of Business, Vol. 5, pp. 335–۳۵۳, ۱۹۹۸٫

– King, J. L., Gurbaxani, V., Kraemer, K. L., McFarlan, F. W., Raman, K. S., & Yap, C. S., “Institutional factors in Information technology innovation”. Information System Research, Vol.5, pp. 139–۱۶۹٫, ۱۹۹۴٫

– Montealegre, R. “A temporal model of Institutional intervention for Information technology adoption in less-developed countries”. Journal of Management Information Systems, Vol. 16, pp. 207–۲۳۲, ۱۹۹۹٫