ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت اول)

ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت اول) فناوران اطلاعات انصار
ارزیابی صنعت و بازاریابی اینترنت اشیاء در ایران (قسمت اول) فناوران اطلاعات انصار
امروزه به کمـک فنـاوری‌هـای نوین مانند اتصالات، ارتباطات بیسیم و سنسورهای آن، ارتباطات برخط (آنلاین) امکـان‌پـذیر شـده است. اینترنت از مدل WWW یا به بیان دیگر صفحات ثابت عبور کرده است و Web2 نیز که معروف به شبکه‌های اجتماعی است، به سوی Web3یا همان دنیای پردازش‌هـای برخط حرکت می‌کند.
عبارت اینترنت اشیاء برای اولین بار توسط کوین اشتون در سال ۱۹۹۹به کار برده شد و جهـانی را توصـیف کرد که در آن هر چیزی شامل افراد، حیوانات، گیاهان و حتی اشیای بیجان (ماننـد ماشـین‌هـا)، بتوانند برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به رایانـه‌هـا اجـازه دهنـد آنهـا را سـازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل می‌کند، ولی با اینترنت اشیا تمام اشیا به هم متصل می‌شوند و می‌توان به کمک اپلیکیشن‌های موجـود در تلفـن‌هـای هوشـمند و تبلت، آنها را کنترل و مدیریت کرد. درواقع اینترنت اشیا مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که به عنوان فناوری‌های مدرن قابلیت ارسـال داده از طریـق شـبکه‌هـای ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، را برای هر چیزی (انسان، حیوان یـا اشـیا) فـراهم مـی‌کنـد. اکنون اینترنت اشیا از دوران کودکی خارج شده است و کاربردها و خدمات متنوع نوآورانه‌ای را برای کسب و کارها، افراد و دولت‌ها فراهم کرده است. از این رو آن را انقلاب بعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی دانسته‌اند.

مفهوم اینترنت اشیاء

ایده اساسی پشت مفهوم اینترنت اشیاء حضور فراگیر اشیاء در اطراف مردم می‌باشد. اینترنت اشیاء که با پیشرفت‌های اخیر ابزارها و فناوری‌های ارتباطی، فراگیرتر شده است تنها شامل ابزارهای پیشرفته مانند تلفن همراه و کامپیوتر نیست بلکه شامل اشیاء روزمره مانند غذا، مبلمان، کاغذ، بناهای تاریخی، آثارهنری و غیره نیز می‌باشد. این اشیاء به عنوان یک سنسور یا عامل قادر به تعامل با یکدیگر به منظور رسیدن به یک هدف مشترک هستند. قابلیت کلیدی که در اینترنت اشیاء وجود دارد بدون شک تاثیر آن در زندگی روزمره کاربران است.
اینترنت اشیاء شبکه ای از اشیاء فیزیکی شامل ماشین ها، ابزارها و جاندارانی شامل حیوانات و انسان ها می باشد که ارتباطات این شبکه به وسیله نرم افزار و سنسور های الکترونیک ایجاد شده است که به صورت منحصر به فرد توانایی انتقال اطلاعات در بستر اینترنت با حداقل یا بدون مداخلات انسانی را دارد. هدف اینترنت اشیاء توانمندسازی اشیاء برای اتصال در هر زمان و مکان، بـا هـر چیـزی و هـر شخصی است که از هر مسیر از شبکه و یا خدمت به صورت ایده‌آل استفاده می‌کنـد.
درواقـع اینترنـت اشـیا رویکردی است که تعاملپذیری بین شی با شی، شی با انسان، و انسان با شی را ارتقا میدهـد و به کمک چنین رویکردی خدمات جدیدی ظهـور خواهنـد کـرد. مفهوم اینترنت اشیاء، اشاره به یک شبکه وسیع جهانی از اشیاء دارد که در این شبکه، اشیاء با ادرس های منحصر به فرد و براساس یک پروتکل استاندارد بر روی زیر ساخت اینترنت با یکدیگر در ارتباط هستند.
اینترنت اشیاء اثرات قابل توجهی را در سناریوهای هر دو مکان خانه و محل کار دارد و می تواند نقش هدایت کنندگی پیشرویی در آینده سلامت الکترونیک، حمل و نقل هوشمند و غیره بازی کند. پیامد‌های مهمی نیز از سوی دیگر برای کسب و کار همچون اتوماسیون صنعتی، حمل و نقل کالا، امنیت و غیره انتظار می رود.
در واقع در سال ۲۰۱۱ تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت از جعمعیت مردم پیشی گرفتند. در سال ۲۰۱۲ تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت حدود ۹ میلیارد دستگاه برآورد شده که پیش بینی می‌شود این تعداد در سال ۲۰۲۰ به ۲۴ میلیارد دستگاه برسد. این آمار نشان می‌دهد که اینترنت اشیاء در آینده به یکی از منابع بزرگ داده‌ها تبدیل خواهد شد. بیشترین صنایع بهره‌منـد از کاربردهـای فنـاوری اینترنت اشیا در حوزه‌های انرژی؛ حمل و نقل؛ خرده فروشی؛ خانه هوشمند؛ بهداشـت و درمـان گزارش شده است.
لذا با توجه به اهمیت فناوری اینترنت اشیاء و نوظهور بودن این مفهوم در ایران، توجه به انتشار، بازاریابی و همچنین ارزیابی فناوری آن لازمه پیشرفت در این مسیر می‌باشد و برای رسیدن به ابزاری که به خوبی مسیر ارزیابی و بازاریابی فناوری اینترنت اشیاء را فراهم آورد می‌بایست در درجه اول به متغیرهای موثر بر عرضه و تقاضای اینترنت اشیاء در ایران توجه کرد و در درجه دوم به عواملی که برای انتشار موفقیت آمیز این تکنولوژی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد نظر داشت. از دیگر سو نهادها و موسسات و سیستم‌های حاکم بر ایران بر میزان موفقیت بازاریابی اینترنت اشیاء موثر خواهند بود که می بایست مورد توجه قرار گیرند. از اینرو این مقاله در پی پاسخ به پرسش‌های زیر تلاش نموه است:
چه عواملی تقاضای اینترنت اشیاء در ایران را بهبود می بخشد؟
چه عواملی بر عرضه اینترنت اشیاء در ایران موثر است؟
چه عوامل نهادی بر اینترنت اشیاء در ایران موثرند؟
چه عواملی بر انتشار و عملکرد اینترنت اشیاء در ایران موثر خواهند بود؟
اینترنت اشیاء چه منافعی برای صنایع و ساززمان ها و خانوارها در ایران خواهد داشت؟

 

 

 

اینترنت اشیاء در ایران

منابع
-قاسمی، روح الله؛ محقر، علی؛ صفری، حسین؛ اکبری جوکار، محمدرضا (۱۳۹۵). اولویتبندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان ایران: محرکی برای توسعه پایدار، مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۸و شماره ۱، صص ۱۷۶-۱۵۵٫
– Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S. & Palaniswami, M. “Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions”. Future Generation Computer Systems, Vol. 29, pp. 1645-1660, 2013.
– Chui, M., Löffler, M. & Roberts, R. “The internet of things”. McKinsey Quarterly, Vol. 2, pp.1-9, 2010.
– Fox, G. C., Kamburugamuve, S. & Hartman, R. D. “ Architecture and measured characteristics of a cloud based internet of things”. In Collaboration Technologies and Systems (CTS), 2012 International Conference on. pp. 6-12, 2010.

– Miorandi, D., Sicari, S., DePellegrini, F.and Chlamtac, I. “ Internet of things: Vision, applications and research challenges”, Ad Hoc Networks, Vol. 10, pp. 1497-1516, 2012.- Vermesan, O., Friess, P., Guillemin, P., Sundmaeker, H., Eisenhauer, M., Moessner, K., Gall, F.L. and Cousin, P., Internet of Things Strategic Research and Innovation Agenda, in Vermesan, O. and Friess, P. (Eds.),Internet of things: converging technologies for smart, environments and integrated ecosystems, River Publishers, Denmark, 7 –۱۵۲٫ ۲۰۱۳٫

– Perera, C., Zaslavsky, A., Christen, P. & Georgakopoulos, D. “ Context aware computing for the internet of things: A survey”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 16, pp. 414 – ۴۵۴, ۲۰۱۴٫

– Kosmatos. Evangelos A., Tselikas. Nikolaos D., Boucouvalas. Anthony C.. “Integrating RFIDs and smart objects into a UnifiedInternet of Things architecture,” Advances in Internet of Things, vol. 1, pp.5-12, 2011.

– Atzori, L., Iera, A. & Morabito, G. “The internet of things: A survey”. Computer networks, Vol. 54, pp. 2787-2805, 2010.

– Kshetri, Nir, “The evolution of the internet of things industry and market in China: An interplay of institutions, demands and supply”, Telecommunications Policy, Vol. 41, pp. 49–۶۷, ۲۰۱۷٫

– Botta, et al.,“Integration of cloud computing and internet of things: a survey,” Future Generation Computer Systems, vol. 56, pp. 684-700, 2016.

– Dobre. C. and Xhafa. F. “Intelligent services for big data science,” Future Generation Computer Systems, vol. 37, pp. 267-281, 2014.

– Vermesan, O., Friess, P., Guillemin, P., Gusmeroli, S., Sundmaeker, H., Bassi,MA., Jubert, I.S., Mazura, M., Harrison, M., Eisenhauer, M. and Doody, P.M, “ Internet of Things Strategic Research Roadmap” , in Vermesan, O. and Friess, P. (Eds.), Internet of Things – Global Technological and Societal Trends, River Publishers, Denmark, pp.9–۵۲, ۲۰۱۱٫

– Tsai, C.W., Lai, C.F., Chiang, M.C. & Yang, L.T. “ Data mining for internet of things: A survey”, Communications Surveys & Tutorials, Vol. 16 , pp. 77 – ۹۷, ۲۰۱۴٫

– Al-Turjman, F.M., Al-Fagih, A.E., Alsalih, W.M. & Hassanein, H S. A delay-tolerant framework for integrated RSNs in IoT. Computer Communications, Vol. 36, pp. 998 – ۱۰۱۰, ۲۰۱۳٫

– Atzori, L., Iera, A. & Morabito, G., “From” smart objects” to” social objects”: The next evolutionary step of the internet of things”. Communications Magazine, Vol. 52, pp. 97-105, 2014.

– Zheng, J., Simplot-Ryl, D., Bisdikian, C. & Mouftah, H. T., “The internet of things”. Communications Magazine, Vol. 49, pp. 30-31, 2011.

– Gluhak, A., Krco, S., Nati, M., Pfisterer, D., Mitton., N. & Razafindralambo, T. “ A Survey on Facilities for Experimental Internet of Things Research”. Communications Magazine, Vol. 49,pp.58 – ۶۷, ۲۰۱۴٫